Inženýring dopravních staveb

Certifikáty

Inženýring dopravních staveb a.s. > Certifikáty

Jakost - politika jakosti

Inženýring dopravních staveb, a.s. je držitelem certifikátu podle normy     ČSN EN ISO 9001:2016

Ve společnosti Inženýring dopravních staveb, a.s. politika jakosti znamená:

 • veškerou činnost zaměřit na uspokojování požadavků a přání zákazníka
 • základní povinností managementu je vést a řídit pracovní týmy k naplňování cílů společnosti
 • veškeré činnosti společnosti budou řízeny jako procesy
 • veškeré procesy ve společnosti mají vzájemnou návaznost a souvislost
 • neustále zlepšovat celkovou výkonnost organizace

Bezpečnost a ochrana zdraví - politika BOZP a PO

Inženýring dopravních staveb, a.s. je držitelem certifikátu podle normy   ČSN ISO 45001:2018

Pro neustálé zlepšování své výkonnosti v oblasti BOZP a PO se firma zavazuje především:

 • sledovat a plnit všechny právní předpisy v oblasti BOZP a PO včetně všech dalších  požadavků, které jsou na společnost uplatnitelné a které se zavázala plnit
 • při naplňování právních a jiných požadavků a vlastních závazků v rámci systému managementu BOZP a PO využívat přednostně prevenčních přístupů a neustále zlepšovat a propracovávat celkovou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • důsledně dodržovat opatření pro eliminaci identifikovaných rizik, dodržování opatření vyžadovat i po eventuálních subdodavatelích a spolupracujících orgánech a institucích
 • spolupracovat s orgány státní správy a dalšími zainteresovanými stranami na plnění oprávněných požadavků na úseku BOZP a PO
 • komunikovat a konzultovat se zaměstnanci a dalšími zájmovými stranami zásadní otázky bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany
 • zvyšovat uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách BOZP a PO svých zaměstnanců plánovaným vzděláváním

Vztah k životnímu prostředí - environmentální politika

Inženýring dopravních staveb, a.s. je držitelem certifikátu podle normy ČSN EN ISO 14001:2016

Společnost se zavazuje dodržovat hlavní zásady environmentální politiky:

 • dodržovat všechny příslušné zákony a nařízení vztahující se k právu životního prostředí
 • realizovat hospodárná opatření oblasti spotřeby energie a surovin, vzniku a využití odpadů atd.
 • zlepšovat podnikovou ochranu životního prostředí
 • vytvářet potřebné finanční zdroje pro kontrolu environmentálních dopadů
 • předcházet vzniku havarijních situací
 • neustále zlepšovat systém environmentálního managementu včetně prevence znečišťování
 • motivovat pracovníky k ochraně životního prostředí, zejména z hlediska jejich pracovních  povinností
 • být transparentní v oblasti ochrany životního prostředí vůči veřejnosti
 • minimalizovat případné negativní vlivy na životní prostředí vyplývající z činnosti společnosti stanovením a plněním měřitelných cílů, stanovením a prověřováním sytému environmentálního managementu a uplatňováním preventivních a nápravných opatření
 • pro dosažení environmentálních cílů porovnávat využití nejlepší dostupné technologie s ekonomickou  účinností

Členství v odborných asociacích

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
(individuální členství)

Hospodářská komora hlavního města Prahy

Česká tunelářská asociace

Pojištění

Společnost má sjednáno u pojišťovny Kooperativa pojištění odpovědnosti pro případ rizik vyplývajících z předmětu podnikání nebo odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s inženýrskou činností ve stavebnictví.