Inženýring dopravních staveb

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Inženýrské činnosti v přípravné a realizační fázi projektu zabezpečení vstupních podkladů v předprojektové fázi součinnost v projektové fázi zajištění EIA, územního a stavebního povolení organizační zajištění výběru dodavatelů výkon činnosti správce stavby výkon technického dozoru investora činnost koordinátora BOZP zabezpečení funkce odpovědného geodeta koordinace prací a dodávek zhotovitelů výkon technického dozoru investora zabezpečení funkce odpovědného […]

Geodetické práce

činnost oprávněného zeměměřického inženýra budování vytyčovacích sítí a bodových polí základní i podrobné vytyčení staveb zaměření skutečného provedení staveb vyhotovení základních a účelových map zaměření podkladů pro projektovou činnost měření jeřábových drah měření deformací a sledování sedání objektů výpočet kubatur zaměřování a vytyčování komunikací a drah zaměřování podélných a příčných profilů měření eskalátorů Technické vybavení […]

Majetkoprávní agenda

komplexní majetkoprávní příprava staveb vypořádání dotčených pozemků po skončení stavby zpracování dohod o užívání staveb a pozemků zajištění agendy související s aktivací a předáváním objektů budoucím majitelům zajištění agendy soudních sporů ve správních řízeních vč. zastupování stavebníka

Poradenství

prověřování území pro investiční výstavbu technická pomoc a konzultace při přípravě investičních akcí koordinace zpracovatelů studií pro obchodní využití pozemků

Zadávání veřejných zakázek

Pro investory, kteří používají veřejné zdroje financování zakázek zajišťujeme zadávání veřejných zakázek   ve smyslu zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na: dodávky služby stavební práce Jako organizátor zadávacího řízení zajistíme ve spolupráci se zadavatelem všechny činnosti potřebné pro výběr dodavatele od sestavení zadávacích podmínek až po uveřejnění údajů a informací prostřednictvím informačního […]